เว็บรวมค่ายเกมดัง สล็อต คาสิโน betflix pgslot ฝาก-ถอน ออโต้

ขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีน

Rate this post
ขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีน

ขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีน  16 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ corona virus 2019 (Covid-19) จัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ครั้งที่ 12/2564 ในเวลา 13.30 น. โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาVaccine Covid-19 เพื่อประชาชนไทย ได้เสนอแผนการจัดหา Vaccine Pfizer เพิ่มเติมในปีนี้ พร้อมสรุปแผนการต่าง ๆ ดังนี้ ขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีน

แผนการจัดหาและส่งมอบ Vaccine ป้องกันโรค Covid-19 ประเทศไทย พ.ศ.2564 จำนวน 84.22 ล้านโดส โดยระบุว่า มีการจัดหาและส่งมอบ Vaccine แล้ว 3 ชนิด ได้แก่ Sinovac AstraZeneca และ Pfizer ซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม มี Vaccine จากทั้ง 3 ชนิด รวม 84.22 ล้านโดส ซึ่งได้มาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม 24.92 ล้านโดส และสิงหาคมถึงธันวาคม 59.3 ล้านโดส

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหา Vaccine Covid-19 เพื่อประชาชนไทย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาการมีส่วนร่วมใน COVAX Facility (โครงการ COVAX) ของประเทศไทย โดยมีมติเห็นชอบให้เจรจาเพื่อจัดทำสัญญาจัดหา Vaccine Covid-19 ผ่าน COVAX Facility ในปริมาณสำหรับร้อยละ 20 ของจำนวนประชากร (Vaccine จำนวน 26,000,000 โดส) โดยมอบหมายสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ กรมควบคุมโรคเจรจากับ COVAX Facility เพื่อการจัดทำสัญญา

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหา Vaccine ในปี 2565 และเห็นควรให้มีการวิเคราะห์ประโยชน์และความเสี่ยงของการเข้าร่วมโครงการจัดหา Vaccine ผ่าน COVAX Facility อย่างรอบด้าน และสื่อสารทำความเข้าใจของสังคม แล้วให้นำผลการเจรจากับ COVAX Facility ให้นำมาเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการจัดหา Vaccine เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ มีมติ ดังนี้

เห็นชอบในหลักการจัดหา Vaccine ในช่วงไตรมาส 3 เพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในช่วงเวลาที่ Vaccine มีจำกัด โดยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแลก Vaccine กับบริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศ การรับบริจาค Vaccine

จากต่างประเทศ การเจรจาจัดหา Vaccine เพิ่มจากบริษัทผู้ผลิตที่สามารถส่งมอบ Vaccine ได้อาทิเช่น Vaccine Pfizer การเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่ทำสัญญาแล้วให้ส่งมอบ Vaccine ได้เร็วขึ้น เป็นต้น

เห็นชอบในหลักการจัดหา Vaccine จำนวน 120 ล้านโดส ในปี 2565 เพื่อเพิ่มความครอบคลุมวัคซีน ขยายกลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นด้วย Vaccine ชนิดต่าง ๆ เช่น mRNA vaccine, Viral v e c t o r v a c c i n e , Inactivated vaccine, Protein subunit vaccine, DNA vaccine และ Vaccine รูปแบบอื่น ๆ เป็นต้น

มอบหมายให้สถาบัน Vaccine แห่งชาติและกรมควบคุมโรคเป็นผู้ดำเนินการ

ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนการบริหารจัดการ Vaccine Pfizer บริจาคจำนวน 1,503,450 โดส ซึ่งจะจัดสรรให้ในกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศ จำนวน 150,000 โดส นั้น ควรมีจำนวนที่มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่น ไม่ควรมีข้อกำหนดเฉพาะ

เช่น อาจขยายให้ครอบคลุมกลุ่มเจ้าหน้าที่การทูตที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปีที่พำนักในประเทศไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้การกระจาย Vaccine มีประสิทธิภาพเต็มจจำนวน

ให้มีการพิจารณาปรับหรือขยายหลักเกณฑ์การจัดสรร Vaccine Pfizer เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยให้ครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยพิจารณาตามสถานการณ์การระบาดของโรคในระยะต่อไป

ขอให้พิจารณาการอำนวยความสะดวกกรณีบริษัทแม่หรือบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทย ประสงค์จะนำ Vaccine มาฉีดให้แก่ผู้บริหารพนักงานหรือประชาชนในชุมชนรอบสถานประกอบการ

หาก Vaccine นั้นอยู่ในรายชื่อของ Vaccine หลักหรือ Vaccine ทางเลือก เพื่อช่วยลดภาระภาครัฐตลอดจนช่วยให้การฉีด Vaccine ในไทยมากขึ้น

ควรมีการรายงานการบริหารจัดการยารักษาโรค Covid-19 และคู่มือการรักษาโรค Covid-19 ให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19  ทราบด้วย ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า

กรมการแพทย์ได้มีการประชุมพิจารณาทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งจะได้ รายงานข้อมูลให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 ทราบต่อไป

ควรจัดซื้อ Vaccine ป้องกัน Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเติมในปี 2565

มติที่ประชุม

เห็นชอบเกณฑ์การจัดสรร Vaccine Covid-19 เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 10,000,000 โดส และแผนการบริหารจัดการ Vaccine Pfizer ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,503,450 โดส โดยให้นำความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหา Vaccine Covid-19 เพื่อประชาชนไทย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และเห็นชอบการจัดหา Vaccine Pfizer เพิ่มเติม จำนวน 10,000,000 โดส ภายใน พ.ศ.2564

อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าว หลังผ่านความเห็นชอบจาก ศบค. แล้ว จะไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป