เว็บรวมค่ายเกมดัง สล็อต คาสิโน betflix pgslot ฝาก-ถอน ออโต้

สาครรวมใจ เปิดจองคิวฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

Rate this post
สาครรวมใจ เปิดจองคิวฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

สาครรวมใจ ได้ทำการให้ลงทะเบียนจองคิวฉีด Vaccine Sinopharm ให้ฟรี ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เปิดให้ประชาชน 7 กลุ่ม เป้าหมายลงทะเบียนจองฉีด C o v i d – 1 9 Vaccine ซิโนฟาร์ม S i n o p h a r m ผ่านเว็บไซต์ w w w .สาครรวมใจ.c o m เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีคนสนใจจำนวนมากทำให้ระบบไม่สามารถรองรับได้ จนต้องประกาศเลื่อน การลงทะเบียนออก ไปก่อน เพื่อปรับปรุงระบบ ให้สามารถรองรับการใช้งาน พร้อมกันจำนวนมากได้ เปิดจองคิวฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  แจ้งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  เปิดให้ประชาชน ที่มีทะเบียนบ้านอยู่สมุทรสาคร ลงทะเบียนฉีด V a c c i n e S i n o p h a r m ครั้งที่ 1 (รอบ 7 กลุ่มเปราะบาง) ในวันอาทิตย์ที่ 2 5 กรกฎาคม 2 5 6 4 เวลา 0 9 . 0 0 น. ทางเว็บไซต์ สาครรวมใจ เปิดจองคิวฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

มีเงื่อนไขกลุ่มผู้ลงทะเบียน

ประชาชนผู้ที่ ลงทะเบียนต้อง เป็นผู้อยู่ใน เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดไว้ ดังนี้

ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส / ผู้อาศัย ในชุมชนแออัด

ผู้สูงอายุ 7 0 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วยติดเตียง / ผู้ป่วยติดบ้าน Vaccine

พระ / นักบวช

กลุ่มองค์กรการศึกษา เช่น เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ

กลุ่มองค์กรการกุศล เช่น สมาคม มูลนิธิ ผู้อยู่ในองค์กรช่วยเหลือสังคมและแสวงหากำไร จิตอาสา อาสาสมัคร ฯลฯ

กลุ่มองค์การทางการแพทย์ และ สาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล อสม. เจ้าหน้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอนามัย

สาครรวมใจ เปิดจองคิวฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 1 8 ปี ขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน จังหวัดสมุทรสาคร (ตามฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครอง)

ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีด Vaccine C o v i d – 1 9 มาก่อน หากเป็นผู้ที่เคย ลงทะเบียนฉีด V a c c i ne C o v i d – 1 9 ชนิดใด ๆ ไว้แล้ว ต้องยกเลิกสิทธิ์ เก่าก่อนจะลง ทะเบียนผ่านทางระบบ สาครรวมใจ (โดยจะมีปุ่ม ให้กดเพื่อยืนยันการยกเลิก ในระหว่างขั้นการ ลงทะเบียน)

ในรอบแรกจะ เปิดให้ลงเฉพาะ 7 กลุ่มก่อน กลุ่มอื่น ๆ และ ประชาชนทั่วไป ขอให้ติดตามการ เปิดลงทะเบียน ฯ ครั้งถัดไป

สิ่งที่ต้องใช้โปรด เตรียมหมายเลข บัตรประชาชน และ หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ให้พร้อมเพื่อใช้ในการ กรอกข้อมูลในระบบ (สามารถใช้ บัตรประชาชนเก่า/หมดอายุ/ที่อยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ได้) Vaccine

สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w . ส า ค ร ร ว ม ใ จ. c o m เพียงช่องทางเดียว เท่านั้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ เข้าได้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจน กว่ายอดผู้ลงทะเบียน จะครบ (เมื่อมีผู้ที่ลง ทะเบียนครบ ระบบจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ) V a c c i n e

สถานที่รับบริการ

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะได้รับแจ้งนัดหมายเข้ารับการฉีด V a c c i n e C o v i d – 1 9 ที่ รพ.สมุทรสาคร รพ. กระทุ่มแบน (รพ.บ้านแพ้ว พร้อมวัน ก่อนจะถึงกำหนดรับบริการประมาณ 5-7 วัน

กำหนดเวลาฉีดวัคซีน

คาดว่าจะ เริ่มฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2 5 6 4 เป็นต้นไป